Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik przedstawili projekt ustawy o jawności życia publicznego. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale również wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie rozwiązań m.in. obowiązku prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych czy wprowadzenie instytucji sygnalisty.

Przedstawiony dziś projekt zastępuje trzy dotychczas funkcjonujące ustawy:

  • o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
  • o dostępie do informacji publicznej
  • o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne

– Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie transparentności państwa polskiego oraz zwiększenie kontroli społecznej na osobami pełniącymi funkcje publiczne  powiedział podczas konferencji minister koordynator Mariusz Kamiński .

Mariusz Kamiński zapowiedział wprowadzenie obowiązku prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych, któremu podlegać będą przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, jednostki sektora finansów publicznych oraz spółki zobowiązane (w których udział Skarbu Państwa lub samorządu wynosi ponad 10%). Rejestry będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych.

fot. P. Tracz/KPRM

Ustawa zakłada również wprowadzenie instytucji sygnalisty oraz jego szczególną ochronę. Sygnalista to osoba zgłaszająca wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w swoim miejscu pracy lub miejscu dla którego świadczy pracę. Obecnie jest ona narażona na szykany i represję. Ustawa wprowadzi szczególną jej ochronę – zakaz rozwiązania umowy, zakaz zmiany miejsca wykonywania pracy, nie będzie można również zmienić warunków jej  zatrudnienia. Jeśli pracodawca zdecydowałby się rozwiązać umowę, sygnaliście przysługiwać będzie dwuletnia odprawa.

Nowe przepisy rozszerzają do 3 lat zakaz dla osób pełniących funkcje publiczne podejmowania pracy u przedsiębiorcy, wobec którego podejmowały rozstrzygnięcia.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i członkowie zarządu powiatu oraz marszałkowie i członkowie zarządu województwa nie będą mogli zasiadać we władzach spółki prawa handlowego lub wykonywać na jej rzecz jakichkolwiek odpłatnych zajęć.  Prezesi i członkowie zarządów spółek zobowiązanych nie będą mogli również zasiadać we władzach spółek córek, chyba że nieodpłatnie.

Podczas konferencji zapowiedziano także wprowadzenie nowego, takiego samego dla wszystkich formularza oświadczenia majątkowego. Poszerzeniu ulegnie katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Wszystkie oświadczenia będą jawne i publikowane w BIP, poza oświadczeniami funkcjonariuszy służb specjalnych.

– Chcemy, by w przyszłym roku wszystkie osoby, które składają oświadczenie majątkowe, mogły złożyć nowy formularz oświadczeń powiedział minister Maciej Wąsik pytany o termin przyjęcia ustawy. Teraz projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Główne założenia ustawy oraz nowy formularz oświadczenia majątkowego dostępne są pod adresem: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wzmocnic-przejrzystosc-panstwa.html

Fot. P. Tracz/KPRM

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!