Miłosz Stanisławski

,
Miłosz Stanisławski

wiek: 34 lata

wykształcenie: Wyższe. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia, w specjalności ekonomika przemysłu, ekonomika przedsiębiorstwa (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach); Inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja podziemna złóż (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej); Master of Public Administration (COPACE, Clark University – Massachusetts, USA).

wykonywany zawód: Wykładowca akademicki; Kadra zarządzająca SSP; Nadzór właścicielski SSP.

stan cywilny: Żonaty.

okręg wyborczy: Okręg nr 2 – Targówek Mieszkaniowy, obejmujący obszar od linii kolejowej ulica Naczelnikowską, wzdłuż ulicy Plantowej (z ulicą Plantową) do Ronda Żaba; od Ronda Żaba wzdłuż ulicy Odrowąża do ulicy Rzeszowskiej (bez ulicy Odrowąża); wzdłuż ulicy Rzeszowskiej do ogródków działkowych (z ulicą Rzeszowską); południową granicą ogródków działkowych do ulicy Samarytanka; ulicą Korzona (bez numerów od 111 do 117); wzdłuż ulicy Trockiej do ulicy Radzymińskiej (z ulicą Trocką); wzdłuż linii kolejowej do granicy Dzielnicy Targówek.

hobby/zainteresowania: Żeglarstwo, koszykówka.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy swoją aktywność samorządową koncentruje wokół kwestii związanych z budżetem i finansami Dzielnicy poprzez podejmowanie następujących działań:

a) zwiększenie kontroli zarządczej nad wydatkowaniem środków publicznych przez JST, w szczególności przez zakłady budżetowe w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, poprzez wprowadzenie obowiązku kwartalnego i półrocznego przedstawiania na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów sprawozdań z działalności poszczególnych zakładów budżetowych, co w rezultacie umożliwia radnym pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu wydatkowania środków publicznych oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad przepływami środków finansowych.

b) zmiana podejścia do procesu projektowania budżetu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
na każdy kolejny rok budżetowy, poprzez umożliwienie członkom Komisji Budżetu i Finansów aktywnej partycypacji już na wstępnym etapie projektowania budżetu, a więc faktyczne udostępnienie możliwości zgłaszania swoich postulatów i wniosków w momencie, kiedy istnieją realne i proceduralne szanse na ich uwzględnienie w ostatecznym kształcie projektu załącznika Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy.

c) zwiększenie poziomu wynagrodzeń w grupie najgorzej uposażonych pracowników zakładów budżetowych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

Media społecznościowe:

Facebook Twitter

 

 

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

14.05.2017

Umiejętności

,

Opublikowano w dniu

14.05.2017

Udostępnij

Podziel się tym ze znajomymi!